วัดท่ามะโอ

ประวัติวัดท่ามะโอ

คลังภาพวัดท่ามะโอ

hall

คลังภาพ

การปฏิบัติธรรม

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดท่ามะโอ

 

สำนักเรียนบาลีใหญ่

sc-11

สำนักเรียนบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ

Home สำนักเรียนบาลีใหญ่ ผลงานและสถิติผู้เรียน
ผลงานและสถิติผู้เรียน

sc-10
sc-11
sc-12
sc-13
sc-14
sc-15
sc-16
sc-17
sc-18
sc-19
sc-20
sc-21
sc-22
sc-23
sc-24
sc-25
sc-26
sc-3
sc-5
sc-6
sc-7
sc-8

สำนักเรียนบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ

การสอบ

ข้อสอบออกเป็นภาษาบาลี และผู้ที่ทำคะแนนได้ 65% จึงจะถือว่าสอบผ่าน

วิธีการศึกษา


สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จมามอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สอบได้

วิธีการศึกษาของวัดท่ามะโอไม่ได้ศึกษาอย่างในวัดอื่นๆ แต่ได้ศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่โบราณาจารย์ รู้จักและยอมรับ กันทั่วไปว่า “เป็นพื้นฐานของพระไตรปิฎก” ซึ่งได้แก่คัมภีร์ไวยกรณ์เป็นต้น โดยเรียนและ สอนอย่างเป็น ประจำเสมอมา คัมภีร์เหล่านี้คือ คัมภีร์ไวยากรณ์, คัมภีร์อภิธาน, คัมภีร์ฉันท์, และคัมภีร์อลังการ

วัดท่ามะโอเป็นสำนักเรียนที่มีการศึกษาภาษาบาลีที่มีลักษณะพิเศษในประเทศไทย เพราะว่าการสอนที่นี่ จะเน้นทั้ง ไวยากรณ์และการใช้ภาษาในการสนทนาควบคู่กันไป ในด้านไวยากรณ์จะเน้นตำราไวยากรณ์มีสูตร ทั้งของสำนักกัจจายนะ สำนักโมคคัลลานะ และสำนักสัททนีติ เพราะฉะนั้นผู้ศึกษา ภาษาบาลีจากวัดท่ามะโอ หากปรารถนาจะเป็นผู้รู้ภาษาบาลี ตามมาตรฐานของวัดแล้ว จะต้องได้ศึกษาและคุ้นเคยกับคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีหลายเล่มของทุกสำนักเป็นการรักษามาตรฐาน ระดับความรู้ทางภาษาบาลีของสำนักวัดท่ามะโอไว้ในระดับสูง และเหตุผลที่ท่านพระอาจารย์เน้นในด้านไวยากรณ์ก็เพราะ ท่านเห็นว่าการศึกษาพระไตรปิฎกแห่งพระพุทธศาสนานั้น จะลึกซึ้งแตกฉานได้ก็ต้องอาศัยพื้นฐานทาง ไวยากรณ์ นอกจาก จะเน้นในด้านไวยากรณ์แล้ว ท่านยังเน้นให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาบาลีในการสนทนาประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยและเข้าใจ ในโครงสร้างของภาษาบาลีอย่างเป็นธรรมชาติและโดยอัตโนมัติ

วัดท่ามะโอจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งการศึกษาภาษาบาลีที่ได้รับความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ วัดท่ามะโอยังเป็นแหล่งรวมคัมภีร์ทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่เป็นภาษาบาลีที่รสนาขึ้นในภูมิภาคแถบนี้ คือ ในประเทศพม่า ในภาคเหนือประเทศไทย และถิ่นใกล้เคียง ทั้งที่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่มมาแล้ว และที่ยังอยู่ในลักษณะหนังสือผูก หรือคัมภีร์ใบลานจารึกเป็นตัวเขียนภาษาบาลีจำนวนมาก ซึ่งท่านพระอาจารย์ได้จัดเก็บไว้ที่วัดโดยจำแนกเป็นหมวดหมู่และ แบบแผนเป็นอย่างดี

* อ้างอิงจากหนังสือ อัครมหาบัณฑิตนุสรณ์ พระธัมมานันทมหาเถระ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง

นักศึกษาที่สอบผ่านหลักสูตรวัดท่ามะโอ

รุ่น 1 พ.ศ. 2520

 1. ส.ณ. ประเทือง รอบคอบ
 2. ส.ณ. ภิญโญ พร้อมประพันธ์พร
 3. ส.ณ. วิสิทธิ์ เห็นเจริญ
 4. ส.ณ. สน พันธ์เจริญ

รุ่น 2 พ.ศ. 2522

 1. ส.ณ. รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม
 2. ส.ณ. สมลักษณ์ ศุภสถาพร
 3. ส.ณ. มาโนช หงษ์ทอง
 4. ส.ณ. อุดม ละออ
 5. ส.ณ. ราภรณ์ จิตรอำไพ

รุ่น 3 พ.ศ. 2524

 1. ส.ณ. ประวัติ ริ้วทองชุ่ม
 2. ส.ณ. บุญ นพโสภณ
 3. ส.ณ. เสนาะ นาป้อม
 4. ส.ณ. เจริญ อรุณสุข

รุ่น 4 พ.ศ. 2526

 1. ส.ณ. จำรูญ ธรรมดา
 2. ส.ณ. ประนอม เข็มสันเทียะ
 3. ส.ณ. ถวัลย์ สร้างไร่
 4. ส.ณ. บุญเลิศ ศรีงาม
 5. พระมหาชม ยโสธโร

รุ่น 5 พ.ศ. 2527

 1. ส.ณ. ไพโรจน์ นิรัญรักษ์
 2. พระมหาสมโภชน์ กิจฺจสาโร
 3. ส.ณ. สนอง ศิริดี
 4. พระพรม กตปุญโญ

รุ่น 6 พ.ศ. 2531

 1. ส.ณ. ต่วน เข็มสันเทียะ
 2. ส.ณ. สมชาย ศรีเลิศ

รุ่น 7 พ.ศ. 2532

 1. พระมหาอุดร อนุตฺตโร
 2. ส.ณ. ประกาศิต จันทร์ศรีเมือง
 3. ส.ณ. ทวิช อ่อนตา