วัดท่ามะโอ

ประวัติวัดท่ามะโอ

คลังภาพวัดท่ามะโอ

hall

คลังภาพ

การปฏิบัติธรรม

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดท่ามะโอ

 

สำนักเรียนบาลีใหญ่

sc-11

สำนักเรียนบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ

Home ธรรมนิพนธ์ พระคันธสาราภิวงศ์
พระคันธสาราภิวงศ์

ดัชนีบทความ พระคันธสาราภิวงศ์ หน้า 2 หน้าที่ 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 ทุกหน้า

 

 

slide-4

 

หนังสือธรรมะดังต่อไปนี้ ได้รับการแปลหรือรจนาโดย

พระคันธสาราภิวงศ์

* หนังสือธรรมะทุกเล่มของพระคันธสาราภิวงศ์ (พระมหาสมลักษณ์)พิมพ์เพื่อแจกเป็น ธรรมทานเท่านั้น

* หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หรือมีความประสงค์จะขอรับหนังสือธรรมะเล่มใด โปรดติดต่อ พระคันธสาราภิวงศ์ (พระมหาสมลักษณ์)

* เปิดอ่านไฟล์หนังสือด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดย คลิกที่นี่

 

ฝ่ายพระอภิธรรม

 

         อภิธัมมัตถสังคหะ หมาย ถึง คัมภีร์ประมวลความของพระอภิธรรม เป็นตำราฝ่ายพระอภิธรรมที่ประมวลเนื้อหาจากพระสูตรและพระอภิธรรมโดยย่อ เพื่อเป็นตำราเรียนเริ่มแรกของผู้ที่สนใจเรียนพระอภิธรรม รจนาโดยพระอนุรุทธะ พระเถระชาวสิงหล จัดว่าเป็นคัมภีร์พระอภิธรรมที่นิยมเรียนมากที่สุดทั่วโลก นับเข้าในคัมภีร์อรรถกถาสังเขป (อรรถกถาประมวลความ)

          ปรมัตถทีปนี หมาย ถึง คัมภีร์แสดงเนื้อความที่เป็นปรมัตถ์ เป็นตำราอธิบายคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ โดยสรุปเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา มีข้อความละเอียดลึกซึ้งด้วยศัพท์และอรรถ เป็นที่ยกย่องชมเชยของปราชญ์ทั้งหลาย แต่งโดยพระญาณธชะซึ่งชาวพม่าเรียกว่า แลดีสยาดอ (พระอาจารย์แลดี) พระเถระชาวพม่าในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔คัม ภีรก์ อภิธัมมัตถสังคหะมีแปลเป็นภาษาไทยหลายฉบับแล้ว แต่พระคันธสาราภิวงศ์นำเสนอสำนวนแปลอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีเลขข้อตรงกับฉบับบาลี และเป็นสำนวนแปลที่ตรงกับคำบาลีมากที่สุด โดยไม่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาในคำแปล ส่วนคัมภีร์หลังยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทย ฉบับแปลของคัมภีร์ทั้งสองเป็นตำราหนา ๘๖๒ หน้า มีเชิงอรรถอ้างอิงราว ๖๐๐ แห่ง ในการแปลครั้งนี้พระคันธสาราภิวงศ์ได้เพิ่มเติมคำอธิบายเกี่ยวกับหลักภาษา และหลักธรรมไว้ในคัมภีร์ทั้งสองตามสมควร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านที่มิได้เรียนบาลีสามารถเข่าใจหลักภาษาได้ตามสมควร และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจองค์ธรรมของสภาวธรรมตามฐานะนั้น ๆ

 

001 [ไฟล์อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 57]

 

         บทความแรก คือ พระอภิธรรมเป็นพระพุทธพจน์ เขียนขึ้นเพื่อยืนยันว่าพระอภิธรรมเป็นพระพุทธดำรัสอย่างแท้จริง โดยอ้างอิงหลักฐานจากพระสูตร และพระอภิธรรม พร้อมกับกล่าวแย้งความเห็นของชาวตะวันตกบางคนที่กล่าวว่าพระอภิธรรมไม่ใช่ พระพุทธพจน์ไว้ในบทความนี้โดยละเอียด

         บทความต่อมา คือ ประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของคัมภีร์สัททาวิเสส หรือบาลีใหญ่ ที่เริ่มตั้งแต่กัจจายนไวยากรณ์เป็นต้นมาจนถึงสมัยลังกา พม่า และไทย เพื่อให้ผู้อ่านรู้เห็นวิวัฒนาการของการประพันธ์คัมภีร์สัททาวิเสส และตระหนักถึงคุณค่าในการธำรงรักษาคัมภีร์เหล่านั้นให้คงอยู่ตลอดไปด้วยการ เล่าเรียนศึกษาไม่ขาดช่วง

 

 

002 [ไฟล์อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 57]

         สัจจสังเขป หมายถึง คัมภีร์ประมวลสัจธรรม ซึ่งกล่าวถึงสัจจะ ๒ ประการ คือ สมมุติสัจจะ อันได้แก่บัญญัติ และปรมัตถสัจจะ อันได้แก่ขันธ์ ๕ และพระนิพพาน แต่งโดยพระธรรมบาล พระเถระชาวอินเดียตอนใต้ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ท่านผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่เริ่มเจริญวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจปรมัตถธรรม ซึ่งเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติ จึงอธิบายขันธ์ ๕ วิสุทธิ ๗ พร้อมทั้งวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆ และการบรรลุพระนิพพานไว้ในคัมภีร์นี้ คัมภีร์นี้แต่งแบบคาถา ๘ พยางค์ รวม ๓๘๗ บท ไม่นับรวมนิคมถาถาอีก ๒ บท ผู้แต่งได้สรุปเนื้อหาสาระจากพระอภิธรรมปิฎก และอรรถกถา พร้อมทั้งคัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยแบ่งเป็น ๕ ปริจจเฉท คือ รูปสังเขป แสดงรูปย่อ เป็นต้น

 

003 [ไฟล์อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 57]

         อภิธัมมาวตาร หมายถึง คัมภีร์ชี้แนะพระอภิธรรม คัมภีร์นี้กล่าวประมวลสาระในพระอภิธรรมปิฎกทั้ง ๗ คัมภีร์ และอรรกถาพระอภิธรรม ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นคำร้อยแก้วและร้อยกรอง ๑,๔๑๖ ข้อ รวม ๒๔ ปริจเฉท  เพื่อให้กุลบุตรสามารถเรียนรู้พระอภิธรรมได้ง่าย แต่งโดยพระพุทธทัตตะ พระเถระชาวลังกาในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๐ สมัยเดียวกับพระุพุทธโฆสาจารย์ คัมภีรืนี้มีเนื้อหาครอบคลุมกว้างกว่าคัมภีร์อภิธัมมัตถสังหะที่แต่งเป็น หลักสูตรการเรียน จึงควรใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาพระอภิธรรมควบคู่กันไปด้วย

 

004 [ไฟล์อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 57]

         คัมภีร์อัฏฐสาลินี ฉบับแปลและอธิบาย ที่ออกมาสู่บรรณพิภพในบัดนี้ ผู้แปลใช้เวลาจัดทำราว ๓ ปี โดยสอนคัมภีร์อัฏฐสาลินีในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. แล้วดำเนินการแปลและอธิบายไปพร้อมกัน พอสอนจบคัมภีร์ ก็ได้คัมภีร์ฉบับแปลและอธิบายที่สมบูรณ์อีกฉบับหนึ่ง อันจะเป็นคุณูปการต่อการศึกษาพระอภิธรรมและหลัดภาษาบาลีในประเทศไทย อันที่จริงแล้วผู้แปลเคยศึกษาคัมภีร์นี้เมื่อครั้งศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดวิสุทธาราม พาราณสี จังหวัดแปร ประเทศเมียนม่าร์ ตามหลักสูตรในชั้นธรรมาจริยะของพม่า

 

005 [ไฟล์อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 57]